Rechten en plichten tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid

Je vindt hier antwoorden op de meest gestelde vragen over de rechten en plichten tijdens ziekte (ook wel arbeidsongeschiktheid genoemd). 

Moet ik mijn leidinggevende laten weten wat ik mankeer als ik ziek ben?
Jouw werkgever mag niet vragen waarom je ziek bent. Wanneer deze vraag toch wordt gesteld door de werkgever, hoef je hier geen antwoord op te geven. De werkgever mag wel aan jou vragen hoe lang jij denkt niet te kunnen werken. De werkgever kan zo een inschatting maken of er (langdurig) vervanging geregeld moet worden voor de uitvoering van jouw werkzaamheden.

Ik heb een uitnodiging ontvangen van de bedrijfsarts. Ben ik verplicht om daar naartoe te gaan?
De werkgever mag jou verzoeken om de bedrijfsarts te bezoeken. Dit mag je niet weigeren. Mocht de datum waarop de afspraak zou plaatsvinden niet uitkomen in verband met bijvoorbeeld eerder gemaakte afspraken bij andere artsen, kan je vragen om de afspraak te verzetten.

Worden de reiskosten die ik moet maken om bij de bedrijfsarts te komen vergoed?
In principe worden de reiskosten die een werknemer maakt om bij de bedrijfsarts te komen, niet vergoed. In de cao of een personeelshandboek of personeelsreglement kunnen hierover andere afspraken staan. Het is verstandig om in deze documenten na te gaan of je aanspraak kunt maken op een vergoeding van de gemaakte reiskosten voor het bezoek aan de bedrijfsarts.

Ik ben nog nooit bij een bedrijfsarts geweest. Wat mag ik wel en niet aan de bedrijfsarts vertellen?
De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingplicht zodat alle gesprekken die je met hem of haar voert vertrouwelijk zijn. De bedrijfsarts mag dan ook geen medische informatie delen met jouw werkgever tenzij jij daar zelf toestemming voor geeft. De bedrijfsarts moet jouw werkgever een advies geven ten aanzien van eventuele mogelijkheden tot werkhervatting. Het is dan ook van belang dat je de bedrijfsarts informeert over jouw klachten, zodat de bedrijfsarts een gedegen advies kan opstellen.

Mijn bedrijfsarts heeft een advies gegeven waar ik het niet mee eens ben. Wat kan ik nu doen?
Wanneer je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts kun je als werknemer een second opinion aanvragen. Dit houdt in dat je een andere bedrijfsarts mag raadplegen. Je kunt een dergelijk verzoek zelf aanvragen bij de arbodienst waarbij jouw behandeld bedrijfsarts is aangesloten. Dit verzoek mag in principe niet geweigerd worden. Slechts als hiervoor zwaarwegende argumenten zijn, is een weigering mogelijk. In dat geval zal de behandelend bedrijfsarts dit moeten motiveren. De kosten van een second opinion worden door de werkgever betaald.

Naast een second opinion, bestaat er ook een mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Het UWV schakelt vervolgens een onafhankelijke verzekeringsarts in om jouw situatie te beoordelen. Mocht de verzekeringsarts van het UWV tot een ander oordeel komen dan de behandelend bedrijfsarts of de bedrijfsarts die voor een second opinion is geraadpleegd, wordt het deskundigenoordeel vaak als leidend geacht. Het aanvragen van een deskundigenoordeel als werknemer kost € 100,-.

Mocht je verder nog vragen hebben over jouw rechten en plichten tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid, kan je uiteraard contact opnemen. Wij kunnen je adviseren wat je het beste kunt doen.